کلیه دستگاه هاي سري (NVR5000-4KS2(V2.00 به نسل دوم ارتقا یافته اند .

NVR5000-4KS2V2_00-Series-Release-201802015-Transated


طراحی وب سایت: Mirdehghan